עמוד:246

וישלחו אנשי גבעון אל-יהושע אל-המחנה הגלגלה לאמר אל-תרף ידיך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל-מלכי האמרי ישבי ההר : ז ויעל יהושע מןהגלגל הוא וכל-עם המלחמה עמו וכל גבורי החיל : ח ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מהם כי בידך נתתים לא-יעמד איש מהם בפניך : ט ויבא אליהם יהושע פתאם כל-הלילה עלה מן-הגלגל : י ויהמם יהוה לפני ישראל ויכם מכה-גדולה בגבעון וירדפם דרך מעלה בית-חורן ויכם עד-עזקה ועד-מקדה : יא ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית-חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן-השמים עד-עזקה וימתו רבים אשר-מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב : יב אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את-האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון : יג וידם השמש וירח עמד עד-יקם גוי איביו הלא-היא כתובה על-ספר הישר ויעמד השמש בחצי השמים ולא-אץ לבוא כיום תמים : יד ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמע יהוה בקול איש כי יהוה נלחם לישראל : טו וישב יהושע וכל-ישראל עמו אל-המחנה הגלגלה : טז וינסו חמשת המלכים האלה ויחבאו במערה במקדה : יז ויגד ליהושע לאמר נמצאו חמשת המלכים נחבאים במערה במקדה : יח ויאמר יהושע גלו אבנים גדלות אל-פי המערה והפקידו עליה אנשים לשמרם : יט ואתם אל-תעמדו רדפו אחרי איביכם וזנבתם אותם אל-תתנום לבוא אל-עריהם כי נתנם יהוה אלהיכם בידכם : כ ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה-מאד עד-תמם והשרידים שרדו מהם ויבאו אל-ערי המבצר : כא וישבו כל-העם אלהמחנה אל-יהושע מקדה בשלום לא-חרץ לבני ישראל לאיש את-לשנו : כב ויאמר יהושע פתחו את-פי המערה והוציאו אלי את-חמשת המלכים האלה מן-המערה : כג ויעשו כן ויציאו אליו את-חמשת המלכים האלה מן-המערה את מלך ירושלם את-מלך חברון אתמלך ירמות את-מלך לכיש את-מלך עגלון : כד ויהי כהוציאם את-המלכים האלה אל-יהושע ויקרא יהושע אל-כל-איש ישראל ויאמר אל-קציני אנשי המלחמה ההלכוא אתו קרבו שימו את-רגליכם על-צוארי המלכים האלה ויקרבו וישימו את-רגליהם על-צואריהם : כה ויאמר אליהם יהושע אל-תיראו ואל-תחתו חזקו ואמצו כי ככה יעשה יהוה לכל-איביכם אשר אתם נלחמים אותם : כו ויכם יהושע אחרי-כן וימיתם ויתלם על חמשה עצים ויהיו תלוים על-העצים עד-הערב : כז ויהי לעת בוא השמש צוה יהושע וירידום מעל העצים וישלכם אל-המערה אשר נחבאו-שם וישמו אבנים גדלות על-פי המערה עד-עצם היום הזה : כח ואת-מקדה לכד יהושע ביום ההוא ויכה לפי-חרב ואת-מלכה החרם אותם ואת-כל-הנפש אשר-בה לא השאיר שריד ויעש למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו : כט ויעבר יהושע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר