עמוד:243

פרק ח א ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא ואל-תחת קח עמך את כל-עם המלחמה וקום עלה העי ראה נתתי בידך את-מלך העי ואת-עמו ואת-עירו ואת-ארצו : ב ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק-שללה ובהמתה תבזו לכם שים-לך ארב לעיר מאחריה : ג ויקם יהושע וכל-עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושע שלשים אלף איש גבורי החיל וישלחם לילה : ד ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל-תרחיקו מן-העיר מאד והייתם כלכם נכנים : ה ואני וכל-העם אשר אתי נקרב אל-העיר והיה כי-יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם : ו ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן-העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם : ז ואתם תקמו מהאורב והורשתם את-העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם : ח והיה כתפשכם את-העיר תציתו את-העיר באש כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם : ט וישלחם יהושע וילכו אל-המארב וישבו בין בית-אל ובין העי מים לעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם : י וישכם יהושע בבקר ויפקד את-העם ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי : יא וכל-העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי ביניו ובין-העי : יב ויקח כחמשת אלפים איש וישם אותם ארב בין בית-אל ובין העי מים לעיר : יג וישימו העם את-כל-המחנה אשר מצפון לעיר ואת-עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק : יד ויהי כראות מלך-העי וימהרו וישכימו ויצאו אנשי-העיר לקראת-ישראל למלחמה הוא וכל-עמו למועד לפני הערבה והוא לא ידע כיארב לו מאחרי העיר : טו וינגעו יהושע וכל-ישראל לפניהם וינסו דרך המדבר : טז ויזעקו כל-העם אשר בעי לרדף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן-העיר : יז ולא-נשאר איש בעי ובית אל אשר לא-יצאו אחרי ישראל ויעזבו את-העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל : יח ויאמר יהוה אל-יהושע נטה בכידון אשר-בידך אל-העי כי בידך אתננה ויט יהושע בכידון אשר-בידו אל-העיר : יט והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את-העיר באש : כ ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא-היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל-הרודף : כא ויהושע וכל-ישראל ראו כי-לכד הארב את-העיר וכי עלה עשן העיר וישבו ויכו את-אנשי העי : כב ואלה יצאו מן-העיר לקראתם ויהיו לישראל בתוך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם ויסקלו אתם באבנים : כו ויקימו עליו גל-אבנים גדול עד היום הזה וישב יהוה מחרון אפו על-כן קרא שם המקום ההוא עמק עכור עד היום הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר