עמוד:241

פרק ז א וימעלו בני-ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן-כרמי בן-זבדי בן-זרח למחה יהודה מןהחרם ויחר-אף יהוה בבני ישראל : ב וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם-בית און מקדם לבית-אל ויאמר אליהם לאמר עלו ורגלו את-הארץ ויעלו האנשים וירגלו את-העי : ג וישבו אל-יהושע ויאמרו אליו אל-יעל כל-העם כאלפים איש או כשלשת אלפים איש קולכם ולא-יצא מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעתם : יא וימב ארון-יהוה אתהעיר הקף פעם אחת ויבאו המחנה וילינו במחנה : יב וישכם יהושע בבקר וישאו הכהנים את-ארון יהוה : יג ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאמף הלך אחרי ארון יהוה הלוך ותקוע בשופרות : יד ויסבו את-העיר ביום השני פעם אחת וישבו המחנה כה עשו ששת ימים : טו ויהי ביום השביעי וישכמו כעלות השחר ויסבו את-העיר כמשפט הזה שבע פעמים רק ביום ההוא סבבו את-העיר שבע פעמים : טז ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל-העם הריעו כי-נתן יהוה לכם את-העיר : יז והיתה העיר חרם היא וכל-אשר-בה ליהוה רק רחב הזונה תחיה היא וכל-אשר אתה בבית כי החבאתה את-המלאכים אשר שלחנו : יח ורק-אתם שמרו מן-החרם פן-תחרימו ולקחתם מן-החרם ושמתם את-מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו : יט וכל כסף וזהב וכלי נחשת וברזל קדש הוא ליהוה אוצר יהוה יבוא : כ וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את-קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את-העיר : כא ויחרימו את-כל-אשר בעיר מאיש ועד-אשה מנער ועד-זקן ועד שור ושה וחמור לפי-חרב : כב ולשנים האנשים המרגלים את-הארץ אמר יהושע באו בית-האשה הזונה והוציאו משם את-האשה ואת-כל-אשר-לה כאשר נשבעתם לה : כג ויבאו הנערים המרגלים ויציאו אתרחב ואת-אביה ואת-אמה ואת-אחיה ואת-כל-אשר-לה ואת כל-משפחותיה הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל : כד והעיר שרפו באש וכל-אשר-בה רק הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית-יהוה : כה ואת-רחב הזונה ואת-בית אביה ואת-כל-אשר-לה החיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה כי החביאה את-המלאכים אשר-שלח יהושע לרגל את-יריחו : כו וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני יהוה אשר יקום ובנה אתהעיר הזאת את-יריחו בבכרו יימדנה ובצעירו יציב דלתיה : כז ויהי יהוה את-יהושע ויהי שמעו בכל-הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר