עמוד:239

פרק ה א ויהי כשמע כל-מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל-מלכי הכנעני אשר על-הים את אשר-הוביש יהוה את-מי הירדן מפני בני-ישראל עד-עברם וימס לבבם ולא-היה בם עוד רוח מפני בני-ישראל : ב בעת ההיא אמר יהוה אל-יהושע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את-בני-ישראל שנית : ג ויעש-לו יהושע חרבות צרים וימל את-בני ישראל אל-גבעת ישראל איש-אחד איש-אחד משבט : ה ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל-תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על-שכמו למספר שבטי בני-ישראל : ו למען תהיה זאת אות בקרבכם כי-ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם : ז ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד-עולם : ח ויעשו-כן בני-ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל-יהושע למספר שבטי בניישראל ויעברום עמם אל-המלון וינחום שם : ט ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה : י והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל-הדבר אשר-צוה יהוה את-יהושע לדבר אל-העם ככל אשר-צוה משה את-יהושע וימהרו העם ויעברו : יא ויהי כאשר-תם כל-העם לעבור ויעבר ארון-יהוה והכהנים לפני העם : יב ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר דבר אליהם משה : יג כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו : יד ביום ההוא גדל יהוה את-יהושע בעיני כל-ישראל ויראו אתו כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו : טו ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר : טז צוה את-הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן-הירדן : יז ויצו יהושע את-הכהנים לאמר עלו מן-הירדן : יח ויהי כעלות הכהנים נשאי ארון ברית-יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי-הירדן למקומם וילכו כתמול-שלשום על-כל-גדותיו : יט והעם עלו מןהירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו : כ ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן-הירדן הקים יהושע בגלגל : כא ויאמר אל-בני ישראל לאמר אשר ישאלון בניכם מחר את-אבותם לאמר מה האבנים האלה : כב והודעתם את-בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את-הירדן הזה : כג אשר-הוביש יהוה אלהיכם את-מי הירדן מפניכם עד-עברכם כאשר עשה יהוה אלהיכם לים-סוף אשר-הוביש מפנינו עד-עברנו : כד למען דעת כל-עמי הארץ את-יד יהוה כי חזקה היא למען יראתם את-יהוה אלהיכם כל-הימים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר