עמוד:238

פרק ד א ויהי כאשר-תמו כל-הגוי לעבור את-הירדן פ ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר : ב קחו לכם מן-העם שנים עשר אנשים איש-אחד איש-אחד משבט : ג וצוו אותם לאמר שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים-עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר-תלינו בו הלילה : ד ויקרא יהושע אל-שנים העשר איש אשר הכין מבני פרק ג א וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשחים ויבאו עד-הירדן הוא וכל-בני ישראל וילנו שם טרם יעברו : ב ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה : ג ויצוו את-העם לאמר כראותכם את ארון ברית-יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו : ד אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה אל-תקרבו אליו למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום : ה ויאמר יהושע אל-העם התקדשו כי מחר יעשה יהוה בקרבכם נפלאות : ו ויאמר יהושע אל-הכהנים לאמר שאו את-ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את-ארון הברית וילכו לפני העם : ז ויאמר יהוה אל-יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל-ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך : ח ואתה תצוה את-הכהנים נשאי ארון-הברית לאמר כבאכם עד-קצה מי הירדן בירדן תעמדו : ט ויאמר יהושע אל-בני ישראל גשו הנה ושמעו את-דברי יהוה אלהיכם : י ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החתי ואת-החוי ואת-הפרזי ואת-הגרגשי והאמרי והיבוסי : יא הנה ארון הברית אדון כל-הארץ עבר לפניכם בירדן : יב ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש-אחד איש-אחד לשבט : יג והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל-הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד : יד ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את-הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם : טו וכבוא נשאי הארון עד-הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על-כל-גדותיו כל ימי קציר : טז ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד-אחד הרחק מאד מאדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים-המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו : יז ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית-יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל-ישראל עברים בחרבה עד אשר-תמו כל-הגוי לעבר את-הירדן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר