עמוד:230

פרק לא א וילך משה וידבר את-הדברים האלה אל-כל-ישראל : ב ויאמר אלהם בן-מאה ועשרים שנה אנכי היום לא-אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את-הירדן הזה : ג פרק ל א והיה כי-יבאו עליך כל-הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אללבבך בכל-הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה : ב ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר-אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל-לבבך ובכל-נפשך : ג ושב יהוה אלהיך אתשבותך ורחמך ושב וקבצך מכל-העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה : ד אם-יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך : ה והביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך : ו ומל יהוה אלהיך את-לבבך ואתלבב זרעך לאהבה את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך למען חייך : ז ונתן יהוה אלהיך את כל-האלות האלה על-איביך ועל-שנאיך אשר רדפוך : ח ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום : ט והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר-שש על-אבתיך : י כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך : יא כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא-נפלאת הוא ממך ולא-רחקה הוא : יב לא בשמים הוא לאמר מי יעלה-לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה : יג ולא-מעבר לים הוא לאמר מי יעבר-לנו אלעבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה : יד כי-קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו : טו ראה נתתי לפניך היום את-החיים ואת-החוב ואת-המות ואת-הרע : טז אשר אנכי מצוך היום לאהבה את-יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה : יז ואם-יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם : יח הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא-תאריכן ימים על-האדמה אשר אתה עבר את-הירדן לבוא שמה לרשתה : יט העדתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך : כ לאהבה את-יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה-בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר