עמוד:229

היום הזה : ד ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא-בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לאבלתה מעל רגלך : ה לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם : ו ותבאו אל-המקום הזה ויצא סיחן מלך-חשבון ועוג מלך-הבשן לקראתנו למלחמה ונכם : ז ונקח את-ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי : ח ושמרתם את-דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל-אשר תעשון : ט אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל : י טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך : יא לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום : יב למען הקים-אתך היום לו לעם והוא יהיה-לך לאלהים כאשר דבר-לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב : יג ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את-הברית הזאת ואת-האלה הזאת : יד כי את-אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום : טו כי-אתם ידעתם את אשר-ישבנו בארץ מצרים ואת אשר-עברנו בקרב הגוים אשר עברתם : טז ותראו אתשקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם : יז פן-יש בכם איש או-אשה או משפחה או-שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את-אלהי הגוים ההם פן-יש בכם שרש פרה ראש ולענה : יח והיה בשמעו את-דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה-לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את-הצמאה : יט לא-יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף-יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל-האלה הכתובה במפר הזה ומחה יהוה את-שמו מתחת השמים : כ והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה : כא ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את-מכות הארץ ההוא ואת-תחלאיה אשרחלה יהוה בה : כב גפרית ומלח שרפה כל-ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא-יעלה בה כלעשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצבוים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו : כג ואמרו כלהגוים על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה : כד ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים : כה וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא-ידעום ולא חלק להם : כו ויחר-אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את-כל-הקללה הכתובה במפר הזה : כז ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל-ארץ אחרת כיום הזה : כח הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד-עולם לעשות את-כל-דברי התורה הזאת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר