עמוד:226

פרק כח א והיה אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ : ב ובאו עליך כל-הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך : ג ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה : ד ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך : ה ברוך טנאך ומשארתך : ו ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך : ז יתן יהוה את-איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך : ח יצו יהוה אתך את-הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך : ט יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע-לך כי תשמר את-מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו : י וראו כל-עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך : יא והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך : יב יפתח יהוה לך את-אוצרו החוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה : יג ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למחה כי-תשמע אלמצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות : יד ולא תסור מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם : טו והיה אם-לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל-הקללות האלה והשיגוך : טז ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה : יז ארור טנאך ומשארתך : יח ארור פרי-בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך : יט ארור אתה ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן : יג ואלה יעמדו על-הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי : יד וענו הלוים ואמרו אל-כל-איש ישראל קול רם : טו ארור האיש אשר יעשה פסל וממכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם במתר וענו כל-העם ואמרו אמן : טז ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל-העם אמן : יז ארור ממיג גבול רעהו ואמר כל-העם אמן : יח ארור משגה עור בדרך ואמר כל-העם אמן : יט ארור מחה משפט גר-יתום ואלמנה ואמר כל-העם אמן : כ ארור שכב עם-אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל-העם אמן : כא ארור שכב עם-כל-בהמה ואמר כל-העם אמן : כב ארור שכב עם-אחתו בת-אביו או בתאמו ואמר כל-העם אמן : כג ארור שכב עם-חתנתו ואמר כל-העם אמן : כד ארור מכה רעהו במתר ואמר כל-העם אמן : כה ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל-העם אמן : כו ארור אשר לא-יקים את-דברי התורה-הזאת לעשות אותם ואמר כל-העם אמן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר