עמוד:225

פרק כז א ויצו משה וזקני ישראל את-העם לאמר שמר את-כל-המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום : ב והיה ביום אשר תעברו את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד : ג וכתבת עליהן את-כל-דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי-אבתיך לך : ד והיה בעברכם את-הירדן תקימו את-האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד : ה ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא-תניף עליהם ברזל : ו אבנים שלמות תבנה את-מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך : ז וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך : ח וכתבת עלהאבנים את-כל-דברי התורה הזאת באר היטב : ט וידבר משה והכהנים הלוים אל-כלישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך : י ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את-מצותו ואת-חקיו אשר אנכי מצוך היום : יא ויצו משה את-העם ביום ההוא לאמר : יב אלה יעמדו לברך את-העם על-הר גרזים בעברכם את-הירדן שמעון ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים : ט ויבאנו אל-המקום הזה ויתן-לנו את-הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש : י ועתה הנה הבאתי את-ראשית פרי האדמה אשר-נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך : יא ושמחת בכל-החוב אשר נתן-לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך : יב כי תכלה לעשר את-כל-מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו : יג ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן-הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל-מצותך אשר צויתני לא-עברתי ממצותיך ולא שכחתי : יד לא-אכלתי באני ממנו ולא-בערתי ממנו בטמא ולא-נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני : טו השקיפה ממעון קדשך מן-השמים וברך אתעמך את-ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש : טז היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את-החקים האלה ואת-המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל-לבבך ובכל-נפשך : יז את-יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו : יח ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר-לך ולשמר כל-מצותיו : יט ולתתך עליון על כל-הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם-קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר