עמוד:224

פרק כו א והיה כי-תבוא אל-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה : ב ולקחת מראשית כל-פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בחנא והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם : ג ובאת אל-הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי-באתי אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו : ד ולקח הכהן החנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך : ה וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי-שם לגוי גדול עצום ורב : ו וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה : ז ונצעק אל-יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את-קלנו וירא את-ענינו ואת-עמלנו ואת-לחצנו : ח ויוצאנו יהוה פרק כה א כי-יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל-המשפט ושפטום והצדיקו את-הצדיק והרשיעו אתהרשע : ב והיה אם-בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר : ג ארבעים יכנו לא יסיף פן-יסיף להכתו על-אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך : ד לא-תחסם שור בדישו : ה כי-ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין-לו לא-תהיה אשת-המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה : ו והיה הבכור אשר תלד יקום על-שם אחיו המת ולא-ימחה שמו מישראל : ז ואם-לא יחפץ האיש לקחת את-יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל-הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי : ח וקראולו זקני-עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה : ט ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא-יבנה את-בית אחיו : י ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל : יא כי-ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את-אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו : יב וקצתה את-כפה לא תחוס עינך : יג לא-יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה : יד לא-יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה : טו אבן שלמה וצדק יהיה-לך איפה שלמה וצדק יהיהלך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך : טז כי תועבת יהוה אלהיך כלעשה אלה כל עשה עול : יז זכור את אשר-עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים : יח אשר קרך בדרך ויזנב בך כל-הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים : יט והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל-איביך ממביב בארץ אשר יהוה-אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את-זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר