עמוד:222

פרק כג א לא-יקח איש את-אשת אביו ולא יגלה כנף אביו : ב לא-יבא פצוע-דכה וכרות שפכה בקהל יהוה : ג לא-יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא לו בקהל יהוה : ד לא-יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא-יבא להם בקהל יהוה עד-עולם : ה על-דבר אשר לא-קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את-בלעם בן-בעור מפתור ארם נהרים לקללך : ו ולא-אבה יהוה אלהיך לשמע אל-בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את-הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך : ז לא-תדרש שלמם וטבתם כל-ימיך לעולם : ח לא-תתעב אדמי כי אחיך הוא לא-תתעב מצרי כי-גר היית בארצו : ט בנים אשר-יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה : י כי-תצא מחנה על-איביך ונשמרת מכל דבר רע : יא כי-יהיה בך איש אשר לא-יהיה טהור מקרה-לילה ויצא אל-מחוץ למחנה לא יבא אל-תוך המחנה : יב והיה לפנות-ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל-תוך המחנה : יג ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ : יד ויתד תהיה לך על-אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכמית את-צאתך : טו כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא-יראה בך ערות דבר ושב מאחריך : טז לאתסגיר עבד אל-אדניו אשר-ינצל אליך מעם אדניו : יז עמך ישב בקרבך במקום אשר-יבחר באחד שעריך בחוב לו לא תוננו : יח לא-תהיה קדשה מבנות ישראל ולא-יהיה קדש מבני ישראל : יט לא-תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל-נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם-שניהם : כ לא-תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל-דבר אשר ישך : כא לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על-הארץ אשראתה בא-שמה לרשתה : כב כי-תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי-דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא : כג וכי תחדל לנדר לא-יהיה בך חטא : כד מוצא שפתיך באבנים ומתו את-הנער על-דבר אשר לא-צעקה בעיר ואת-האיש על-דבר אשר-ענה אתאשת רעהו ובערת הרע מקרבך : כה ואם-בשדה ימצא האיש את-הנער המארשה והחזיקבה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר-שכב עמה לבדו : כו ולנער לא-תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על-רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה : כז כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה : כח כי-ימצא איש נער בתולה אשר לא-ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו : כט ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו-תהיה לאשה תחת אשר ענה לא-יוכל שלחה כל-ימיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר