עמוד:218

פרק יט א כי-יכרית יהוה אלהיך את-הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את-ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם : ב שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה : ג תכין לך הדרך ושלשת את-גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל-רצח : ד וזה דבר הרצח אשר-ינוס שמה וחי אשר יכה את-רעהו בבלי-דעת והוא לא-שנא לו מתמל שלשם : ה ואשר יבא את-רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן-העץ ומצא את-רעהו ומת הוא ינוס אל-אחת הערים-האלה וחי : ו פן-ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי-ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט-מות כי לא-שנא הוא לו מתמול שלשום : ז על-כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך : ח ואם-ירחיב יהוה אלהיך את-גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את-כלהארץ אשר דבר לתת לאבתיך : ט כי-תשמר את-כל-המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך שבטיך לעמד לשרת בשם-יהוה הוא ובניו כל-הימים : ו וכי-יבא הלוי מאחד שעריך מכלישראל אשר-הוא גר שם ובא בכל-אות נפשו אל-המקום אשר-יבחר יהוה : ז ושרת בשם יהוה אלהיו ככל-אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה : ח חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על-האבות : ט כי אתה בא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך לא-תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם : י לא-ימצא בך מעביר בנו-ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף : יא וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל-המתים : יב כי-תועבת יהוה כל-עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך : יג תמים תהיה עם יהוה אלהיך : יד כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל-מעננים ואל-קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך : טו נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון : טז ככל אשר-שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את-קול יהוה אלהי ואת-האש הגדלה הזאת לא-אראה עוד ולא אמות : יז ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו : יח נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל-אשר אצונו : יט והיה האיש אשר לא-ישמע אל-דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו : כ אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא-צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא : כא וכי תאמר בלבבך איכה נדע את-הדבר אשר לא-דברו יהוה : כב אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא-יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא-דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר