עמוד:217

פרק יח א לא-יהיה לכהנים הלוים כל-שבט לוי חלק ונחלה עם-ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון : ב ונחלה לא-יהיה-לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר-לו : ג וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם-שור אם-שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה : ד ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן-לו : ה כי בו בחר יהוה אלהיך מכל- את-הרע בעיני יהוה-אלהיך לעבר בריתו : ג וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל-צבא השמים אשר לא-צויתי : ד והגד-לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל : ה והוצאת את-האיש ההוא או אתהאשה ההוא אשר עשו את-הדבר הרע הזה אל-שעריך את-האיש או את-האשה וסקלתם באבנים ומתו : ו על-פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על-פי עד אחד : ז יד העדים תהיה-בו בראשנה להמיתו ויד כל-העם באחרנה ובערת הרע מקרבך : ח כי יפלא ממך דבר למשפט בין-דם לדם בין-דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו : ט ובאת אל-הכהנים הלוים ואל-השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט : י ועשית על-פי הדבר אשר יגידו לך מןהמקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך : יא על-פי התורה אשר יורוך ועל-המשפט אשר-יאמרו לך תעשה לא תסור מן-הדבר אשר-יגידו לך ימין ושמאל : יב והאיש אשר-יעשה בזדון לבלתי שמע אל-הכהן העמד לשרת שם את-יהוה אלהיך או אל-השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל : יג וכל-העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד : יד כי-תבא אל-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל-הגוים אשר סביבתי : טו שום תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא-אחיך הוא : טז רק לא-ירבה-לו סוסים ולא-ישיב את-העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד : יז ולא ירבה-לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה-לו מאד : יח והיה כשבתו על כמא ממלכתו וכתב לו את-משנה התורה הזאת על-ספר מלפני הכהנים הלוים : יט והיתה עמו וקרא בו כל-ימי חייו למען ילמד ליראה את-יהוה אלהיו לשמר את-כל-דברי התורה הזאת ואת-החקים האלה לעשתם : כ לבלתי רום-לבבו מאחיו ולבלתי סור מן-המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על-ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר