עמוד:216

פרק יז א לא-תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יהוה אלהיך הוא : ב כי-ימצא בקרבך באחד שעריך אשר-יהוה אלהיך נתן לך איש או-אשה אשר יעשה פרק טז א שמור את-חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה : ב וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם : ג לא-תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל-עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את-יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך : ד ולא-יראה לך שאר בכלגבלך שבעת ימים ולא-ילין מן-הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר : ה לא תוכל לזבח את-הפסח באחד שעריך אשר-יהוה אלהיך נתן לך : ו כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את-הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים : ז ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך : ח ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה : ט שבעה שבעת תספר-לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות : י ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך ממת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך : יא ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם : יב וזכרת כי-עבד היית במצרים ושמרת ועשית את-החקים האלה : יג חג המכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך : יד ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך : טו שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר-יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכלתבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח : טז שלוש פעמים בשנה יראה כל-זכורך את-פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג המכות ולא יראה את-פני יהוה ריקם : יז איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן-לך : יח שפטים ושטרים תתן-לך בכל-שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את-העם משפט-צדק : יט לא-תחה משפט לא תכיר פנים ולא-תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם : כ צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך : כא לא-תחע לך אשרה כל-עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה-לך : כב ולא-תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר