עמוד:214

פרק יד א בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא-תשימו קרחה בין עיניכם למת : ב כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה : ג לא תאכל כל-תועבה : ד זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים : ה איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר : ו וכל-בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו : ז אך את-זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את-הגמל ואת-הארנבת ואת-השפן כי-מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם : ח ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו : ט את-זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר-לו סנפיר וקשקשת תאכלו : י וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם : יא כל-צפור טהרה תאכלו : יב וזה אשר לא-תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה : יג והראה ואת-האיה והדיה למינה : יד ואת כל-ערב למינו : טו ואת בת היענה ואת-התחמס ואת-השחף ואת-הנץ למינהו : טז את-הכוס ואת-הינשוף והתנשמת : יז והקאת ואת-הרחמה ואת-השלך : יח והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף : יט וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו : כ כל-עוף טהור תאכלו : כא לא-תאכלו כל-נבלה לגר אשר-בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא-תבשל גדי בחלב אמו : כב עשר תעשר את כלתבואת זרעך היצא השדה שנה שנה : כג ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר-יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את-יהוה אלהיך כל-הימים : כד וכי-ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי-ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך : כה ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל-המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו : כו ונתתה הכסף בכל אשר-תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך : כז והלוי אשר-בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך : כח מקצה שלש שנים תוציא את-כל-מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך : כט ובא הלוי כי אין-לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל-מעשה ידך אשר תעשה : רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך : יט כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר אתכל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר