עמוד:213

פרק יג א את כל-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא-תסף עליו ולא תגרע ממנו : ב כי-יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת : ג ובא האות והמופת אשר-דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם ונעבדם : ד לא תשמע אל-דברי הנביא ההוא או אל-חולם החלום ההוא כי מנמה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את-יהוה אלהיכם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם : ה אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת-מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון : ו והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר-סרה על-יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן-הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך : ז כי יסיתך אחיך בן-אמך או-בנך או-בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך במתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך : ח מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד-קצה הארץ : ט לאתאבה לו ולא תשמע אליו ולא-תחוס עינך עליו ולא-תחמל ולא-תכמה עליו : י כי הרג תהרגנו ידך תהיה-בו בראשונה להמיתו ויד כל-העם באחרנה : יא וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים : יב וכל-ישראל ישמעו ויראון ולא-יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך : יג כי-תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר : יד יצאו אנשים בני-בליעל מקרבך וידיחו את-ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא-ידעתם : טו ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך : טז הכה תכה את-ישבי העיר ההוא לפי-חרב החרם אתה ואת-כל-אשר-בה ואת-בהמתה לפי-חרב : יז ואת-כל-שללה תקבץ אל-תוך רחבה ושרפת באש את-העיר ואת-כל-שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד : יח ולא-ידבק בידך מאומה מן-החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן-לך תאכל : כח שמר ושמעת את כל-הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד-עולם כי תעשה החוב והישר בעיני יהוה אלהיך : כט כי-יכרית יהוה אלהיך אתהגוים אשר אתה בא-שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם : ל השמר לך פן-תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן-תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את-אלהיהם ואעשה-כן גם-אני : לא לא-תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל-תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את-בניהם ואת-בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר