עמוד:212

עבדו-שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את-אלהיהם על-ההרים הרמים ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן : ג ונתצתם את-מזבחתם ושברתם את-מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את-שמם מן-המקום ההוא : ד לא-תעשון כן ליהוה אלהיכם : ה כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלהיכם מכל-שבטיכם לשום את-שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה : ו והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם : ז ואכלתם-שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך : ח לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל-הישר בעיניו : ט כי לא-באתם עד-עתה אל-המנוחה ואל-הנחלה אשר-יהוה אלהיך נתן לך : י ועברתם את-הירדן וישבתם בארץ אשר-יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל-איביכם ממביב וישבתם-בטח : יא והיה המקום אשר-יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל-אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה : יב ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם : יג השמר לך פן-תעלה עלתיך בכל-מקום אשר תראה : יד כי אם-במקום אשר-יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך : טו רק בכל-אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן-לך בכל-שעריך החמא והחהור יאכלנו כצבי וכאיל : טז רק הדם לא תאכלו על-הארץ תשפכנו כמים : יז לא-תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל-נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך : יח כי אם-לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך : יט השמר לך פן-תעזב את-הלוי כל-ימיך על-אדמתך : כ כי-ירחיב יהוה אלהיך את-גבלך כאשר דבר-לך ואמרת אכלה בשר כי-תאוה נפשך לאכל בשר בכל-אות נפשך תאכל בשר : כא כי-ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך : כב אך כאשר יאכל את-הצבי ואת-האיל כן תאכלנו החמא והחהור יחדו יאכלנו : כג רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא-תאכל הנפש עם-הבשר : כד לא תאכלנו על-הארץ תשפכנו כמים : כה לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי-תעשה הישר בעיני יהוה : כו רק קדשיך אשר-יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל-המקום אשר-יבחר יהוה : כז ועשית עלתיך הבשר והדם על-מזבח יהוה אלהיך ודם-זבחיך ישפך על-מזבח יהוה אלהיך והבשר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר