עמוד:211

פרק יב א אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל-הימים אשר-אתם חיים על-האדמה : ב אבד תאבדון את-כל-המקמות אשר אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה-מים : יב ארץ אשר-יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה : יג והיה אם-שמע תשמעו אל-מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את-יהוה אלהיכם ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם : יד ונתתי מטר-ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך : טו ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת : טז השמרו לכם פן-יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם : יז וחרה אף-יהוה בכם ועצר את-השמים ולא-יהיה מטר והאדמה לא תתן את-יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ החבה אשר יהוה נתן לכם : יח ושמתם את-דברי אלה על-לבבכם ועל-נפשכם וקשרתם אתם לאות על-ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם : יט ולמדתם אתם את-בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך : כ וכתבתם על-מזוזות ביתך ובשעריך : כא למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים עלהארץ : כב כי אם-שמר תשמרון את-כל-המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את-יהוה אלהיכם ללכת בכל-דרכיו ולדבקה-בו : כג והוריש יהוה את-כל-הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם : כד כל-המקום אשר תדרך כף-רגלכם בו לכם יהיה מן-המדבר והלבנון מן-הנהר נהר-פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם : כה לא-יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על-פני כל-הארץ אשר תדרכובה כאשר דבר לכם : כו ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה : כז את-הברכה אשר תשמעו אל-מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום : כח והקללה אם-לא תשמעו אל-מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן-הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם : כט והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונתתה את-הברכה על-הר גרזים ואת-הקללה על-הר עיבל : ל הלא-המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה : לא כי אתם עברים את-הירדן לבא לרשת את-הארץ אשר-יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם-בה : לב ושמרתם לעשות את כל-החקים ואת-המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר