עמוד:210

פרק יא א ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל-הימים : ב וידעתם היום כי לא את-בניכם אשר לא-ידעו ואשר לא-ראו את-מוסר יהוה אלהיכם אתגדלו את-ידו החזקה וזרעו הנטויה : ג ואת-אתתיו ואת-מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך-מצרים ולכל-ארצו : ד ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את-מי ים-סוף על-פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה : ה ואשר עשה לכם במדבר עד-באכם עד-המקום הזה : ו ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן-ראובן אשר פצתה הארץ את-פיה ותבלעם ואת-בתיהם ואת-אהליהם ואת כל-היקום אשר ברגליהם בקרב כל-ישראל : ז כי עיניכם הראת את כל-מעשה יהוה הגדל אשר עשה : ח ושמרתם את-כל-המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את-הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה : ט ולמען תאריכו ימים על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש : י כי הארץ אשר אתה בא-שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את-זרעך והשקית ברגלך כגן הירק : יא והארץ יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה : ט על-כן לא-היה ללוי חלק ונחלה עם-אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו : י ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא-אבה יהוה השחיתך : יא ויאמר יהוה אלי קום לך לממע לפני העם ויבאו ויירשו את-הארץ אשרנשבעתי לאבתם לתת להם : יב ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם-ליראה את-יהוה אלהיך ללכת בכל-דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכלנפשך : יג לשמר את-מצות יהוה ואת-חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך : יד הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל-אשר-בה : טו רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל-העמים כיום הזה : טז ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד : יז כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא-ישא פנים ולא יקח שחד : יח עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה : יט ואהבתם את-הגר כי-גרים הייתם בארץ מצרים : כ את-יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע : כא הוא תהלתך והוא אלהיך אשר-עשה אתך אתהגדלת ואת-הנוראת האלה אשר ראו עיניך : כב בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר