עמוד:208

פרק ט א שמע ישראל אתה עבר היום את-הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלת ובצרת בשמים : ב עם-גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני-ענק : ג וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא-העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך : ד אל-תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את-הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך : ה לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את-ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את-הדבר אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב : ו וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך אתהארץ החובה הזאת לרשתה כי עם-קשה-ערף אתה : ז זכר אל-תשכח את אשר-הקצפת את-יהוה אלהיך במדבר למן-היום אשר-יצאת מארץ מצרים עד-באכם עד-המקום הזה ממרים הייתם עם-יהוה : ח ובחרב הקצפתם את-יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם : ט בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר-כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי : י ויתן יהוה אלי את-שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל-הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל : יא ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את-שני לחת האבנים לחות הברית : יב ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן-הדרך אשר צויתם עשו להם ממכה : יג ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום : יב פן-תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת : יג ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה-לך וכל אשר-לך ירבה : יד ורם לבבך ושכחת את-יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים : טו המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין-מים המוציא לך מים מצור החלמיש : טז המאכלך מן במדבר אשר לא-ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נמתך להיטבך באחריתך : יז ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את-החיל הזה : יח וזכרת את-יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את-בריתו אשר-נשבע לאבתיך כיום הזה : יט והיה אם-שכח תשכח את-יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון : כ כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר