עמוד:206

פרק ז א כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונשל גוים-רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך : ב ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא-תכרת להם ברית ולא תחנם : ג ולא תתחתן בם בתך לא-תתן לבנו ובתו לא-תקח לבנך : ד כי-יסיר את-בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף-יהוה בכם והשמידך מהר : ה כי אם-כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש : ו כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה : ז לא מרבכם מכל-העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי-אתם המעט מכל-העמים : ח כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את-השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך-מצרים : ט וידעת כי-יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלף דור : י ומשלם לשנאיו אלפניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל-פניו ישלם-לו : יא ושמרת את-המצוה ואת-החקים ואתהמשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשתם : יב והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את-הברית ואת-החסד אשר נשבע לאבתיך : תשכח את-יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים : יג את-יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע : יד לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם : טו כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן-יחרה אף-יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה : טז לא תנמו את-יהוה אלהיכם כאשר נמיתם בממה : יז שמור תשמרון את-מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך : יח ועשית הישר והחוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את-הארץ החבה אשר-נשבע יהוה לאבתיך : יט להדף את-כל-איביך מפניך כאשר דבר יהוה : כ כי-ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם : כא ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה : כב ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל-ביתו לעינינו : כג ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את-הארץ אשר נשבע לאבתינו : כד ויצונו יהוה לעשות את-כל-החקים האלה ליראה את-יהוה אלהינו לטוב לנו כל-הימים לחיתנו כהיום הזה : כה וצדקה תהיה-לנו כי-נשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר