עמוד:205

פרק ו א וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה : ב למען תירא את-יהוה אלהיך לשמר את-כל-חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן-בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך : ג ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש : ד שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד : ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך : ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום עללבבך : ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך : ח וקשרתם לאות על-ידך והיו לטטפת בין עיניך : ט וכתבתם על-מזזות ביתך ובשעריך : י והיה כי-יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא-בנית : יא ובתים מלאים כל-טוב אשר לא-מלאת וברת חצובים אשר לא-חצבת כרמים וזיתים אשר לא-נטעת ואכלת ושבעת : יב השמר לך פן- תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך : יט את-הדברים האלה דבר יהוה אל-כל-קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על-שני לחת אבנים ויתנם אלי : כ ויהי כשמעכם את-הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל-ראשי שבטיכם וזקניכם : כא ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את-כבדו ואת-גדלו ואת-קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי-ידבר אלהים את-האדם וחי : כב ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם-יספים אנחנו לשמע את-קול יהוה אלהינו עוד ומתנו : כג כי מי כל-בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך-האש כמנו ויחי : כד קרב אתה ושמע את כל-אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל-אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו : כה וישמע יהוה את-קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את-קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל-אשר דברו : כו מי-יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את-כל-מצותי כל-הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם : כז לך אמר להם שובו לכם לאהליכם : כח ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל-המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה : כט ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל : ל בכל-הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר