עמוד:201

פרק ג א ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך-הבשן לקראתנו הוא וכל-עמו למלחמה אדרעי : ב ויאמר יהוה אלי אל-תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת-כל-עמו ואת-ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון : ג ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את-עוג מלךהבשן ואת-כל-עמו ונכהו עד-בלתי השאיר-לו שריד : ד ונלכד את-כל-עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא-לקחנו מאתם ששים עיר כל-חבל ארגב ממלכת עוג בבשן : ה כל-אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד : ו ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל-עיר מתם הנשים והחף : ז וכל-הבהמה ושלל הערים בזונו לנו : ח ונקח בעת ההוא את-הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד-הר חרמון : ט צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו-לו שניר : י כל ערי המישר וכל-הגלעד וכל-הבשן עד-סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן : יא כי רק-עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת-איש : יב ואת-הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר-על-נחל ארנן וחצי הר-הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי : יג ויתר הגלעד וכל-הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל-הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים : יד יאיר בן-מנשה לקח את-כל-חבל ארגב עד-גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על-שמו את-הבשן חות יאיר עד היום הזה : טו ולמכיר נתתי את-הגלעד : טז ולראובני ולגדי נתתי מן-הגלעד ועד-נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון : יז והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה : יח ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את-הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני-ישראל כל-בני-חיל : יט רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי-מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם : כ עד אשר-יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם-הם את-הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם : כא ואתיהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים ההוא ונחרם את-כל-עיר מתם והנשים והחף לא השארנו שריד : לה רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו : לו מערער אשר על-שפת-נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועדהגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את-הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו : לז רק אל-ארץ בני-עמון לא קרבת כל-יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר-צוה יהוה אלהינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר