עמוד:200

תתגרו בם כי לא-אתן לכם מארצם עד מדרך כף-רגל כי-ירשה לעשו נתתי את-הר שעיר : ו אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם-מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם : ז כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את-המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר : ח ונעבר מאת אחינו בני-עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גברונפן ונעבר דרך מדבר מואב : ט ויאמר יהוה אלי אל-תצר את-מואב ואל-תתגר בם מלחמה כי לא-אתן לך מארצו ירשה כי לבני-לוט נתתי את-ער ירשה : י האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים : יא רפאים יחשבו אף-הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים : יב ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר-נתן יהוה להם : יג עתה קמו ועברו לכם את-נחל זרד ונעבר את-נחל זרד : יד והימים אשר-הלכנו מקדש ברנע עד אשרעברנו את-נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד-תם כל-הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם : טו וגם יד-יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם : טז ויהי כאשר-תמו כל-אנשי המלחמה למות מקרב העם : יז וידבר יהוה אלי לאמר : יח אתה עבר היום את-גבול מואב את-ער : יט וקרבת מול בני עמון אל-תצרם ואל-תתגר בם כי לא-אתן מארץ בני-עמון לך ירשה כי לבני-לוט נתתיה ירשה : כ ארץ-רפאים תחשב אף-הוא רפאים ישבו-בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים : כא עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם : כב כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את-החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה : כג והעוים הישבים בחצרים עד-עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם : כד קומו מעו ועברו את-נחל ארנן ראה נתתי בידך את-סיחן מלך-חשבון האמרי ואת-ארצו החל רש והתגר בו מלחמה : כה היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על-פני העמים תחת כל-השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך : כו ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל-סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר : כז אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול : כח אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן-לי ושתיתי רק אעברה ברגלי : כט כאשר עשו-לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר-אעבר את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהינו נתן לנו : ל ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי-הקשה יהוה אלהיך את-רוחו ואמץ את-לבבו למען תתו בידך כיום הזה : לא ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את-סיחן ואת-ארצו החל רש לרשת את-ארצו : לב ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל-עמו למלחמה יהצה : לג ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת-בניו ואת-כל-עמו : לד ונלכד את-כל-עריו בעת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר