עמוד:198

פרק א א אלה הדברים אשר דבר משה אל-כל-ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף ביןפארן ובין-תפל ולבן וחצרת ודי זהב : ב אחד עשר יום מחרב דרך הר-שעיר עד קדש ברנע : ג ויהי בארבעים שנה בעשתי-עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל-בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם : ד אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר-יושב בעשתרת באדרעי : ה בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את-התורה הזאת לאמר : ו יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב-לכם שבת בהר הזה : ז פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל-כל-שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד-הנהר הגדל נהר-פרת : ח ראה נתתי לפניכם את-הארץ באו ורשו את-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם : ט ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא-אוכל לבדי שאת אתכם : י יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב : יא יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם : יב איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם : יג הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם : יד ותענו אתי ותאמרו טוב-הדבר אשר-דברת לעשות : טו ואקח את-ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם : טז ואצוה את-שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין-אחיכם ושפטתם צדק בין-איש ובין-אחיו ובין גרו : יז לא-תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני-איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו : יח ואצוה אתכם בעת ההוא את כל-הדברים אשר תעשון : יט ונמע מחרב ונלך את כלהמדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע : כ ואמר אלכם באתם עד-הר האמרי אשר-יהוה אלהינו נתן לנו : כא ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את-הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל-תירא ואל-תחת : כב ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו-לנו את-הארץ דברים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר