עמוד:195

פרק לה א וידבר יהוה אל-משה בערבת מואב על-ירדן ירחו לאמר : ב צו את-בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים : ג והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם : ד ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב : ה ומדתם מחוץ לעיר את-פאת-קדמה אלפים באמה ואת-פאת-נגב אלפים באמה ואת-פאת-ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים : ו ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש-ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר : ז כל-הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת-מגרשיהן : ח והערים אשר תתנו מאחזת בניישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים אתהירדן ארצה כנען : יא והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכהנפש בשגגה : יב והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד-עמדו לפני העדה למשפט : יג והערים אשר תתנו שש-ערי מקלט תהיינה לכם : יד את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה : טו לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש-הערים האלה למקלט לנוס שמה כל-מכה-נפש בשגגה : טז ואם-בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח : יז ואם באבן יד אשר-ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח : יח או בכלי עץ-יד אשר-ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח : יט גאל הדם הוא ימית את-הרצח בפגעו-בו הוא ימתנו : כ ואםבשנאה יהדפנו או-השליך עליו בצדיה וימת : כא או באיבה הכהו בידו וימת מות-יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את-הרצח בפגעו-בו : כב ואם-בפתע בלא-איבה הדפו או- ממחה תקחו לנחל את-הארץ : יט ואלה שמות האנשים למחה יהודה כלב בן-יפנה : כ ולמחה בני שמעון שמואל בן-עמיהוד : כא למחה בנימן אלידד בן-כסלון : כב ולמחה בנידן נשיא בקי בן-יגלי : כג לבני יוסף למחה בני-מנשה נשיא חניאל בן-אפד : כד ולמחה בניאפרים נשיא קמואל בן-שפטן : כה ולמחה בני-זבולן נשיא אליצפן בן-פרנך : כו ולמחה בני-יששכר נשיא פלטיאל בן-עזן : כז ולמחה בני-אשר נשיא אחיהוד בן-שלמי : כח ולמחה בני-נפתלי נשיא פדהאל בן-עמיהוד : כט אלה אשר צוה יהוה לנחל את-בני-ישראל בארץ כנען :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר