עמוד:193

פרק לג א אלה מסעי בני-ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד-משה ואהרן : ב ויכתב משה את-מוצאיהם למסעיהם על-פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם : ג ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני-ישראל ביד רמה לעיני כל-מצרים : ד ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל-בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים : ה ויסעו בני-ישראל מרעמסס ויחנו בסכת : ו ויסעו ממכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר : ז ויסעו מאתם וישב על-פי החירת אשר על-פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל : ח ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך-הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה : ט ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו-שם : י ויסעו מאילם ויחנו על-ים-סוף : יא ויסעו מים-סוף ויחנו במדבר-סין : יב ויסעו ממדבר-סין ויחנו בדפקה : יג ויסעו מדפקה ויחנו באלוש : יד ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא-היה שם מים לעם לשתות : טו ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני : טז ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה : יז ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת : יח ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה : יט ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ : כ ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה : כא ויסעו מלבנה ויחנו ברמה : כב ויסעו מרמה ויחנו בקהלתה : כג ויסעו מקהלתה ויחנו בהר-שפר : כד ויסעו מהר-שפר ויחנו בחרדה : כה ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת : כו ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת : כז ויסעו מתחת ויחנו בתרח : כח ויסעו מתרח ויחנו במתקה : כט ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה : ל ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות : לא ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן : לב ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד : לג ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה : לד ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה : לה ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר : לו ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר-צן הוא קדש : לז ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום : לח ויעל אהרן הכהן אל-הר ההר על-פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני-ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש : לט ואהרן בן-שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר : מ וישמע הכנעני מלך ערד והוא-ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל : מא ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה : מב ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן : מג ויסעו מפונן ויחנו מ ויתן משה את-הגלעד למכיר בן-מנשה וישב בה : מא ויאיר בן-מנשה הלך וילכד אתחותיהם ויקרא אתהן חות יאיר : מב ונבח הלך וילכד את-קנת ואת-בנתיה ויקרא לה נבח בשמו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר