עמוד:192

ברנע לראות את-הארץ : ט ויעלו עד-נחל אשכול ויראו את-הארץ ויניאו את-לב בני ישראל לבלתי-בא אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה : י ויחר-אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר : יא אם-יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא-מלאו אחרי : יב בלתי כלב בן-יפנה הקנזי ויהושע בן-נון כי מלאו אחרי יהוה : יג ויחר-אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד-תם כל-הדור העשה הרע בעיני יהוה : יד והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חחאים לספות עוד על חרון אף-יהוה אל-ישראל : טו כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל-העם הזה : טז ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו : יז ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם-הביאנם אל-מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ : יח לא נשוב אל-בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו : יט כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה : כ ויאמר אליהם משה אם-תעשון את-הדבר הזה אם-תחלצו לפני יהוה למלחמה : כא ועבר לכם כלחלוץ את-הירדן לפני יהוה עד הורישו את-איביו מפניו : כב ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה : כג ואםלא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חחאתכם אשר תמצא אתכם : כד בנו-לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו : כה ויאמר בני-גד ובני ראובן אל-משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה : כו טפנו נשינו מקננו וכל-בהמתנו יהיו-שם בערי הגלעד : כז ועבדיך יעברו כל-חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר : כח ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן-נון ואת-ראשי אבות המחות לבני ישראל : כט ויאמר משה אלהם אם-יעברו בני-גד ובני-ראובן אתכם את-הירדן כל-חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את-ארץ הגלעד לאחזה : ל ואם-לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען : לא ויענו בני-גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל-עבדיך כן נעשה : לב נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן : לג ויתן להם משה לבני-גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן-יוסף את-ממלכת סיחן מלך האמרי ואת-ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב : לד ויבנו בני-גד את-דיבן ואת-עטרת ואת ערער : לה ואת-עטרת שופן ואת-יעזר ויגבהה : לו ואת-בית נמרה ואת-בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן : לז ובני ראובן בנו את-חשבון ואת-אלעלא ואת קריתים : לח ואת-נבו ואת-בעל מעון מוסבת שם ואת-שבמה ויקראו בשמת את-שמות הערים אשר בנו : לט וילכו בני מכיר בן-מנשה גלעדה וילכדה ויורש את-האמרי אשר-בה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר