עמוד:191

פרק לב א ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני-גד עצום מאד ויראו את-ארץ יעזר ואת-ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה : ב ויבאו בני-גד ובני ראובן ויאמרו אל-משה ואל-אלעזר הכהן ואל-נשיאי העדה לאמר : ג עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען : ד הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה : ה ויאמרו אםמצאנו חן בעיניך יתן את-הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל-תעברנו את-הירדן : ו ויאמר משה לבני-גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה : ז ולמה תניאון את-לב בני ישראל מעבר אל-הארץ אשר-נתן להם יהוה : ח כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את-משה : לב ויהי המלקוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש-מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים : לג ובקר שנים ושבעים אלף : לד וחמרים אחד וששים אלף : לה ונפש אדם מן-הנשים אשר לא-ידעו משכב זכר כל-נפש שנים ושלשים אלף : לו ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שלש-מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות : לז ויהי המכס ליהוה מן-הצאן שש מאות חמש ושבעים : לח והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים : לט וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים : מ ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש : מא ויתן משה את-מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את-משה : מב וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן-האנשים הצבאים : מג ותהי מחצת העדה מן-הצאן שלש-מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות : מד ובקר ששה ושלשים אלף : מה וחמרים שלשים אלף וחמש מאות : מו ונפש אדם ששה עשר אלף : מז ויקח משה ממחצת בני-ישראל את-האחז אחד מן-החמשים מן-האדם ומן-הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את-משה : מח ויקרבו אל-משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות : מט ויאמרו אל-משה עבדיך נשאו את-ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא-נפקד ממנו איש : נ ונקרב את-קרבן יהוה איש אשר מצא כלי-זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על-נפשתינו לפני יהוה : נא ויקח משה ואלעזר הכהן את-הזהב מאתם כל כלי מעשה : נב ויהי כל-זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף שבע-מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות : נג אנשי הצבא בזזו איש לו : נד ויקח משה ואלעזר הכהן את-הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל-אהל מועד זכרון לבני-ישראל לפני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר