עמוד:190

פרק לא א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אלעמיך : ג וידבר משה אל-העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על-מדין לתת נקמת-יהוה במדין : ד אלף למחה אלף למחה לכל מחות ישראל תשלחו לצבא : ה וימסרו מאלפי ישראל אלף למחה שנים-עשר אלף חלוצי צבא : ו וישלח אתם משה אלף למחה לצבא אתם ואת-פינחס בן-אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו : ז ויצבאו על-מדין כאשר צוה יהוה את-משה ויהרגו כל-זכר : ח ואת-מלכי מדין הרגו עלחלליהם את-אוי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בןבעור הרגו בחרב : ט וישבו בני-ישראל את-נשי מדין ואת-טפם ואת כל-בהמתם ואת-כלמקנהם ואת-כל-חילם בזזו : י ואת כל-עריהם במושבתם ואת כל-טירתם שרפו באש : יא ויקחו את-כל-השלל ואת כל-המלקוח באדם ובבהמה : יב ויבאו אל-משה ואל-אלעזר הכהן ואל-עדת בני-ישראל את-השבי ואת-המלקוח ואת-השלל אל-המחנה אל-ערבת מואב אשר על-ירדן ירחו : יג ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל-נשיאי העדה לקראתם אל-מחוץ למחנה : יד ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה : טו ויאמר אליהם משה החייתם כל-נקבה : טז הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר-מעל ביהוה על-דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה : יז ועתה הרגו כל-זכר בחף וכל-אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו : יח וכל החף בנשים אשר לא-ידעו משכב זכר החיו לכם : יט ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחחאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם : כ וכל-בגד וכל-כלי-עור וכל-מעשה עזים וכל-כלי-עץ תתחחאו : כא ויאמר אלעזר הכהן אל-אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר-צוה יהוה את-משה : כב אך את-הזהב ואת-הכסף את-הנחשת את-הברזל את-הבדיל ואת-העפרת : כג כל-דבר אשר-יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחחא וכל אשר לא-יבא באש תעבירו במים : כד וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל-המחנה : כה ויאמר יהוה אל-משה לאמר : כו שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה : כז וחצית את-המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל-העדה : כח והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחד נפש מחמש המאות מן-האדם ומן-הבקר ומן-החמרים ומן-הצאן : כט ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה : ל וממחצת בני-ישראל תקח אחד אחז מן-החמשים מן-האדם מן-הבקר מן-החמרים ומן-הצאן מכל-הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה : לא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר