עמוד:187

פרק כח א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב צו את-בני ישראל ואמרת אלהם את-קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו : ג ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני-שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד : ד את-הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים : ה ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין : ו עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה : ז ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש המך נסך שכר ליהוה : ח ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה : ט וביום השבת שני-כבשים בני-שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו : י עלת שבת בשבתו על-עלת התמיד ונסכה : יא ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני-בקר שנים ואיל אחד כבשים בני-שנה שבעה תמימם : יב ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד : יג ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה : יד ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה : טו ושעיר עזים אחד לחחאת ליהוה על-עלת התמיד יעשה ונסכו : טז ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה : יז ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל : יח ביום הראשון מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו : יט והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני-בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם : כ ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו : כא עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים : כב ושעיר חחאת אחד לכפר עליכם : כג מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את-אלה : כד כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח-ניחח ליהוה על-עולת התמיד יעשה ונסכו : כה וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו : כו וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו : כז והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני-בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה : כח ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד : כט עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים : ל שעיר עזים אחד לכפר עליכם : לא מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו-לכם ונסכיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר