עמוד:186

פרק כז א ותקרבנה בנות צלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה : ב ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל-העדה פתח אהל-מועד לאמר : ג אבינו מת במדבר והוא לא-היה בתוך העדה הנועדים על-יהוה בעדת-קרח כי-בחטאו מת ובנים לא-היו לו : ד למה יגרע שם-אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה-לנו אחזה בתוך אחי אבינו : ה ויקרב משה אתמשפטן לפני יהוה : ו ויאמר יהוה אל-משה לאמר : ז כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את-נחלת אביהן להן : ח ואל-בני ישראל תדבר לאמר איש כי-ימות ובן אין לו והעברתם את-נחלתו לבתו : ט ואם-אין לו בת ונתתם אתנחלתו לאחיו : י ואם-אין לו אחים ונתתם את-נחלתו לאחי אביו : יא ואם-אין אחים לאביו ונתתם את-נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את-משה : יב ויאמר יהוה אל-משה עלה אל-הר העברים הזה וראה את-הארץ אשר נתתי לבני ישראל : יג וראיתה אתה ונאספת אל-עמיך גם-אתה כאשר נאסף אהרן אחיך : יד כאשר מריתם פי במדבר-צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי-מריבת קדש מדבר-צן : טו וידבר משה אל-יהוה לאמר : טז יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל-בשר איש על-העדה : יז אשר-יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין-להם רעה : יח ויאמר יהוה אלמשה קח-לך את-יהושע בן-נון איש אשר-רוח בו וסמכת את-ידך עליו : יט והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל-העדה וצויתה אתו לעיניהם : כ ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל-עדת בני ישראל : כא ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על-פיו יצאו ועל-פיו יבאו הוא וכל-בני-ישראל אתו וכל-העדה : כב ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את-יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל-העדה : כג ויסמך אתידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד-משה : אשר פקדו את-בני ישראל במדבר סיני : סה כי-אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא-נותר מהם איש כי אם-כלב בן-יפנה ויהושע בן-נון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר