עמוד:184

פרק כו א ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל-משה ואל אלעזר בן-אהרן הכהן לאמר : ב שאו אתראש כל-עדת בני-ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל-יצא צבא בישראל : ג וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על-ירדן ירחו לאמר : ד מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את-משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים : ה ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי : ו לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי : ז אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים : ח ובני פלוא אליאב : ט ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא-דתן ואבירם קריאי העדה אשר הצו על-משה ועל-אהרן בעדת-קרח בהצתם על-יהוה : י ותפתח הארץ את-פיה ותבלע אתם ואת-קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס : יא ובני-קרח לא-מתו : יב בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני : יג לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי : יד אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים : טו בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני : טז לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי : יז לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי : יח אלה משפחת בני-גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות : יט בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען : כ ויהיו בנייהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי : כא ויהיו בני-פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי : כב אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות : כג בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני : כד לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני : כה אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות : כו בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת המרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי : כז אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות : כח בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים : כט בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את-גלעד לגלעד משפחת הגלעדי : ל אלה הכה את-המדינית זמרי בן-סלוא נשיא בית-אב לשמעני : טו ושם האשה המכה המדינית כזבי בת-צור ראש אמות בית-אב במדין הוא : טז וידבר יהוה אל-משה לאמר : יז צרור את-המדינים והכיתם אותם : יח כי-צררים הם לכם בנכליהם אשר-נכלו לכם על-דבר פעור ועל-דבר כזבי בת-נשיא מדין אחתם המכה ביום-המגפה על-דבר פעור :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר