עמוד:183

פרק כה א וישב ישראל בשחים ויחל העם לזנות אל-בנות מואב : ב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן : ג ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר-אף יהוה בישראל : ד ויאמר יהוה אל-משה קח את-כל-ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אףיהוה מישראל : ה ויאמר משה אל-שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור : ו והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל-אחיו את-המדינית לעיני משה ולעיני כל-עדת בניישראל והמה בכים פתח אהל מועד : ז וירא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו : ח ויבא אחר איש-ישראל אל-הקבה וידקר את-שניהם את איש ישראל ואת-האשה אל-קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל : ט ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף : י וידבר יהוה אל-משה לאמר : יא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן השיב את-חמתי מעל בני-ישראל בקנאו את-קנאתי בתוכם ולא-כליתי את-בני-ישראל בקנאתי : יב לכן אמר הנני נתן לו את-בריתי שלום : יג והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על-בני ישראל : יד ושם איש ישראל המכה אשר ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ : ט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור : י ויחר-אף בלק אל-בלעם ויספק את-כפיו ויאמר בלק אלבלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים : יא ועתה ברח-לך אל-מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד : יב ויאמר בלעם אל-בלק הלא גם אל-מלאכיך אשר-שלחת אלי דברתי לאמר : יג אם-יתן-לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את-פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר-ידבר יהוה אתו אדבר : יד ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים : טו וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין : טז נאם שמע אמרי-אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים : יז אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל-בני-שת : יח והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל : יט וירד מיעקב והאביד שריד מעיר : כ וירא את-עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד : כא וירא את-הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים במלע קנך : כב כי אם-יהיה לבער קין עד-מה אשור תשבך : כג וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל : כד וצים מיד כתים וענו אשור וענו-עבר וגם-הוא עדי אבד : כה ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם-בלק הלך לדרכו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר