עמוד:182

פרק כד א וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את-ישראל ולא-הלך כפעם-בפעם לקראת נחשים וישת אל-המדבר פניו : ב וישא בלעם את-עיניו וירא את-ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים : ג וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין : ד נאם שמע אמרי-אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים : ה מה-חבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל : ו כנחלים נחיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי-מים : ז יזל-מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו : ח אל מוציאו ממצרים כתועפת נצב על-עלתו הוא וכל-שרי מואב : ז וישא משלו ויאמר מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב מהררי-קדם לכה ארה-לי יעקב ולכה זעמה ישראל : ח מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה : ט כי-מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן-עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב : י מי מנה עפר יעקב ומספר את-רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו : יא ויאמר בלק אל-בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך : יב ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר : יג ויאמר אליו בלק לך-נא אתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו-לי משם : יד ויקחהו שדה צפים אל-ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח : טו ויאמר אל-בלק התיצב כה על-עלתך ואנכי אקרה כה : טז ויקר יהוה אל-בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר : יז ויבא אליו והנו נצב על-עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה-דבר יהוה : יח וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר : יט לא איש אל ויכזב ובן-אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה : כ הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה : כא לא-הביט און ביעקב ולא-ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו : כב אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו : כג כי לא-נחש ביעקב ולא-קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה-פעל אל : כד הן-עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד-יאכל טרף ודם-חללים ישתה : כה ויאמר בלק אל-בלעם גם-קב לא תקבנו גם-ברך לא תברכנו : כו ויען בלעם ויאמר אל-בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר-ידבר יהוה אתו אעשה : כז ויאמר בלק אל-בלעם לכה-נא אקחך אל-מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם : כח ויקח בלק את-בלעם ראש הפעור הנשקף על-פני הישימן : כט ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם : ל ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר