עמוד:181

פרק כג א ויאמר בלעם אל-בלק בנה-לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים : ב ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח : ג ויאמר בלעם לבלק התיצב על-עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה-יראני והגדתי לך וילך שפי : ד ויקר אלהים אל-בלעם ויאמר אליו את-שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח : ה וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל-בלק וכה תדבר : ו וישב אליו והנה כב ויחר-אף אלהים כי-הולך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על-אתנו ושני נעריו עמו : כג ותרא האתון את-מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן-הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את-האתון להחתה הדרך : כד ויעמד מלאך יהוה במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה : כה ותרא האתון את-מלאך יהוה ותלחץ אל-הקיר ותלחץ אתרגל בלעם אל-הקיר ויסף להכתה : כו ויוסף מלאך-יהוה עבור ויעמד במקום צר אשר איןדרך לנטות ימין ושמאול : כז ותרא האתון את-מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר-אף בלעם ויך את-האתון במקל : כח ויפתח יהוה את-פי האתון ותאמר לבלעם מה-עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים : כט ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש-חרב בידי כי עתה הרגתיך : ל ותאמר האתון אל-בלעם הלוא אנכי אתנך אשר-רכבת עלי מעודך עד-היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא : לא ויגל יהוה את-עיני בלעם וירא את-מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו : לב ויאמר אליו מלאך יהוה על-מה הכית את-אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי-ירט הדרך לנגדי : לג ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם-אתכה הרגתי ואותה החייתי : לד ויאמר בלעם אל-מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אםרע בעיניך אשובה לי : לה ויאמר מלאך יהוה אל-בלעם לך עם-האנשים ואפס את-הדבר אשר-אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם-שרי בלק : לו וישמע בלק כי-בא בלעם ויצא לקראתו אל-עיר מואב אשר על-גבול ארנן אשר בקצה הגבול : לז ויאמר בלק אל-בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא-לך למה לא-הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך : לח ויאמר בלעם אל-בלק הנה-באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר : לט וילך בלעם עם-בלק ויבאו קרית חצות : מ ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו : מא ויהי בבקר ויקח בלק את-בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר