עמוד:178

פרק כ א ויבאו בני-ישראל כל-העדה מדבר-צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם : ב ולא-היה מים לעדה ויקהלו על-משה ועל-אהרן : ג וירב העם עם-משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה : ד ולמה הבאתם את-קהל יהוה אל-המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו : ה ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל-המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות : ו ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל-פתח אהל מועד ויפלו על-פניהם וירא כבוד-יהוה אליהם : ז וידבר יהוה אל-משה לאמר : ח קח את-המחה והקהל את-העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל-המלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן-המלע והשקית את-העדה ואת-בעירם : ט ויקח משה את-המחה מלפני יהוה כאשר צוהו : י ויקהלו משה ואהרן את-הקהל אל-פני המלע ויאמר להם שמעו-נא המרים המן-המלע הזה נוציא לכם מים : יא וירם משה את-ידו ויך את-המלע במחהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם : יב ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן יען לא-האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את-הקהל הזה אל-הארץ אשר-נתתי להם : יג המה מי מריבה אשר-רבו בני-ישראל את-יהוה ויקדש בם : יד וישלח משה מלאכים מקדש אל-מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל-התלאה אשר מצאתנו : טו וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו : טז ונצעק אל-יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך : יז נעברה-נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נחה ימין ושמאול עד אשר-נעבר גבלך : יח ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן-בחרב אצא לקראתך : יט ויאמרו אליו בני-ישראל במסלה נעלה ואם-מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק איןדבר ברגלי אעברה : כ ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה : כא וימאן אדום נתן את-ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו : כב ויסעו מקדש ויבאו בניישראל כל-העדה הר ההר : כג ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן בהר ההר על-גבול ארץאדום לאמר : כד יאסף אהרן אל-עמיו כי לא יבא אל-הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר-מריתם את-פי למי מריבה : כה קח את-אהרן ואת-אלעזר בנו והעל אתם הר ההר : כו והפשט את-אהרן את-בגדיו והלבשתם את-אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם : כז ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל-הר ההר לעיני כל-העדה : כח ויפשט משה את-אהרן את-בגדיו וילבש אתם את-אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן-ההר : כט ויראו כל-העדה כי גוע אהרן ויבכו את-אהרן שלשים יום כל בית ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר