עמוד:175

פרק יח א ויאמר יהוה אל-אהרן אתה ובניך ובית-אביך אתך תשאו את-עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את-עון כהנתכם : ב וגם את-אחיך מחה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת : ג ושמרו משמרתך ומשמרת כל-האהל אך אל-כלי הקדש ואל-המזבח לא יקרבו ולא-ימתו גם-הם גם-אתם : ד ונלוו עליך ושמרו אתמשמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא-יקרב אליכם : ה ושמרתם את משמרת הקדש יהוה ולא-יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד-משה לו : ו וילנו כל-עדת בני-ישראל ממחרת על-משה ועל-אהרן לאמר אתם המתם את-עם יהוה : ז ויהי בהקהל העדה על-משה ועל-אהרן ויפנו אל-אהל מועד והנה כמהו הענן וירא כבוד יהוה : ח ויבא משה ואהרן אלפני אהל מועד : ט וידבר יהוה אל-משה לאמר : י הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על-פניהם : יא ויאמר משה אל-אהרן קח את-המחתה ותן-עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל-העדה וכפר עליהם כי-יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף : יב ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל-תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן אתהקטרת ויכפר על-העם : יג ויעמד בין-המתים ובין החיים ותעצר המגפה : יד ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על-דבר-קרח : טו וישב אהרן אלמשה אל-פתח אהל מועד והמגפה נעצרה : טז וידבר יהוה אל-משה לאמר : יז דבר אל-בני ישראל וקח מאתם מחה מחה לבית אב מאת כל-נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מחות איש את-שמו תכתב על-מחהו : יח ואת שם אהרן תכתב על-מחה לוי כי מחה אחד לראש בית אבותם : יט והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה : כ והיה האיש אשר אבחר-בו מחהו יפרח והשכתי מעלי את-תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם : כא וידבר משה אל-בני ישראל ויתנו אליו כל-נשיאיהם מחה לנשיא אחד מחה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מחות ומחה אהרן בתוך מחותם : כב וינח משה את-המחת לפני יהוה באהל העדת : כג ויהי ממחרת ויבא משה אל-אהל העדות והנה פרח מחה-אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים : כד ויצא משה את-כל-המחת מלפני יהוה אל-כל-בני ישראל ויראו ויקחו איש מחהו : כה ויאמר יהוה אל-משה השב את-מחה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני-מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו : כו ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה : כז ויאמרו בני ישראל אל-משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו : כח כל הקרב הקרב אל-משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר