עמוד:174

פרק יז א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב אמר אל-אלעזר בן-אהרן הכהן וירם את-המחתת מבין השרפה ואת-האש זרה-הלאה כי קדשו : ג את מחתות החחאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי-הקריבם לפני-יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל : ד ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעום צפוי למזבח : ה זכרון לבני ישראל למען אשר לא-יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני עלינו גם-השתרר : יד אף לא אל-ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן-לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה : טו ויחר למשה מאד ויאמר אל-יהוה אל-תפן אלמנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את-אחד מהם : טז ויאמר משה אל-קרח אתה וכל-עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר : יז וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו : יח ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן : יט ויקהל עליהם קרח את-כל-העדה אל-פתח אהל מועד וירא כבוד-יהוה אל-כלהעדה : כ וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : כא הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע : כב ויפלו על-פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל-בשר האיש אחד יחטא ועל כל-העדה תקצף : כג וידבר יהוה אל-משה לאמר : כד דבר אל-העדה לאמר העלו ממביב למשכן-קרח דתן ואבירם : כה ויקם משה וילך אל-דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל : כו וידבר אל-העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל-תגעו בכל-אשר להם פן-תמפו בכל-חחאתם : כז ויעלו מעל משכן-קרח דתן ואבירם ממביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם : כח ויאמר משה בזאת תדעון כי-יהוה שלחני לעשות את כל-המעשים האלה כי-לא מלבי : כט אם-כמות כל-האדם ימתון אלה ופקדת כל-האדם יפקד עליהם לא יהוה שלחני : ל ואם-בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את-פיה ובלעה אתם ואת-כל-אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את-יהוה : לא ויהי ככלתו לדבר את כל-הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם : לב ותפתח הארץ את-פיה ותבלע אתם ואת-בתיהם ואת כל-האדם אשר לקרח ואת כל-הרכוש : לג וירדו הם וכל-אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל : לד וכלישראל אשר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן-תבלענו הארץ : לה ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר