עמוד:172

פרק טו א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל-ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם : ג ועשיתם אשה ליהוה עלה או-זבח לפלא-נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן-הבקר או מן-הצאן : ד והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן : ה ויין לנסך רביעית ההין תעשה עלהעלה או לזבח לכבש האחד : ו או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין : ז ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח-ניחח ליהוה : ח וכי-תעשה בן-בקר עלה או-זבח לפלא-נדר או-שלמים ליהוה : ט והקריב על-בן-הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין : י ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח-ניחח ליהוה : יא ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או-לשה בכבשים או בעזים : יב כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם : יג כל-האזרח יעשה-ככה את-אלה להקריב אשה ריח-ניחח ליהוה : יד וכי-יגור אתכם גר או אשר-בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח-ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה : טו הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה : טז תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם : יז וידבר יהוה אל-משה לאמר : יח דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל-הארץ אשר אני מביא אתכם שמה : יט והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה : כ ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה : כא מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם : כב וכי תשגו ולא תעשו את כל-המצות האלה אשר-דבר יהוה אל-משה : כג את כל-אשר צוה יהוה אליכם ביד-משה מן-היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם : כד והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל-העדה פר בן-בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר-עזים אחד לחחת : כה וכפר הכהן על-כל-עדת בני ישראל ונסלח להם כי-שגגה הוא והם הביאו את-קרבנם אשה ליהוה וחחאתם לפני יהוה אל-ראש-ההר לאמר הננו ועלינו אל-המקום אשר-אמר יהוה כי חטאנו : מא ויאמר משה למה זה אתם עברים את-פי יהוה והוא לא תצלח : מב אל-תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם : מג כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי-על-כן שבתם מאחרי יהוה ולא-יהיה יהוה עמכם : מד ויעפלו לעלות אל-ראש ההר וארון ברית-יהוה ומשה לא-משו מקרב המחנה : מה וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד-החרמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר