עמוד:171

באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל-כל-בני ישראל : יא ויאמר יהוה אל-משה עדאנה ינאצני העם הזה ועד-אנה לא-יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו : יב אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי-גדול ועצום ממנו : יג ויאמר משה אל-יהוה ושמעו מצרים כי-העלית בכחך את-העם הזה מקרבו : יד ואמרו אל-יושב הארץ הזאת שמעו כי-אתה יהוה בקרב העם הזה אשר-עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה : טו והמתה את-העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשרשמעו את-שמעך לאמר : טז מבלתי יכלת יהוה להביא את-העם הזה אל-הארץ אשר-נשבע להם וישחטם במדבר : יז ועתה יגדל-נא כח אדני כאשר דברת לאמר : יח יהוה ארך אפים ורב-חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על-בנים על-שלשים ועל-רבעים : יט סלח-נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד-הנה : כ ויאמר יהוה סלחתי כדברך : כא ואולם חי-אני וימלא כבוד-יהוה את-כל-הארץ : כב כי כלהאנשים הראים את-כבדי ואת-אתתי אשר-עשיתי במצרים ובמדבר וינמו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי : כג אם-יראו את-הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל-מנאצי לא יראוה : כד ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל-הארץ אשרבא שמה וזרעו יורשנה : כה והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים-סוף : כו וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : כז עד-מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את-תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי : כח אמר אלהם חיאני נאם-יהוה אם-לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם : כט במדבר הזה יפלו פגריכם וכל-פקדיכם לכל-מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי : ל אם-אתם תבאו אל-הארץ אשר נשאתי את-ידי לשכן אתכם בה כי אם-כלב בן-יפנה ויהושע בן-נון : לא וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את-הארץ אשר מאסתם בה : לב ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה : לג ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו אתזנותיכם עד-תם פגריכם במדבר : לד במספר הימים אשר-תרתם את-הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את-עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את-תנואתי : לה אני יהוה דברתי אם-לא זאת אעשה לכל-העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו : לו והאנשים אשר-שלח משה לתור את-הארץ וישבו וילינו עליו את-כל-העדה להוציא דבה על-הארץ : לז וימתו האנשים מוצאי דבת-הארץ רעה במגפה לפני יהוה : לח ויהושע בן-נון וכלב בן-יפנה חיו מן-האנשים ההם ההלכים לתור את-הארץ : לט וידבר משה את-הדברים האלה אל-כל-בני ישראל ויתאבלו העם מאד : מ וישכמו בבקר ויעלו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר