עמוד:169

פרק יג א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב שלח-לך אנשים ויתרו את-ארץ כנען אשר-אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למחה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם : ג וישלח אתם משה ממדבר פארן על-פי יהוה כלם אנשים ראשי בני-ישראל המה : ד ואלה שמותם למחה ראובן שמוע בן-זכור : ה למחה שמעון שפט בן-חורי : ו למחה יהודה כלב בן-יפנה : ז למחה יששכר יגאל בן-יוסף : ח למחה אפרים הושע בן-נון : ט למחה בנימן פלטי בן-רפוא : י למחה זבולן גדיאל בן-סודי : יא למחה יוסף למחה מנשה גדי בן-סוסי : יב למחה דן עמיאל בן-גמלי : יג למחה אשר סתור בן-מיכאל : יד למחה נפתלי נחבי בן-ופסי : טו למחה גד גאואל בן-מכי : טז אלה שמות האנשים אשר-שלח משה לתור את-הארץ ויקרא משה להושע בן-נון יהושע : יז וישלח אתם משה לתור את-ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב פרק יב א ותדבר מרים ואהרן במשה על-אדות האשה הכשית אשר לקח כי-אשה כשית לקח : ב ויאמרו הרק אך-במשה דבר יהוה הלא גם-בנו דבר וישמע יהוה : ג והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על-פני האדמה : ד ויאמר יהוה פתאם אל-משה ואל-אהרן ואל-מרים צאו שלשתכם אל-אהל מועד ויצאו שלשתם : ה וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם : ו ויאמר שמעו-נא דברי אם-יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר-בו : ז לא-כן עבדי משה בכל-ביתי נאמן הוא : ח פה אל-פה אדבר-בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה : ט ויחר-אף יהוה בם וילך : י והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל-מרים והנה מצרעת : יא ויאמר אהרן אל-משה בי אדני אל-נא תשת עלינו חחאת אשר נואלנו ואשר חטאנו : יב אל-נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו : יג ויצעק משה אליהוה לאמר אל נא רפא נא לה : יד ויאמר יהוה אל-משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תמגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף : טו ותמגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד-האסף מרים : טז ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן : בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד : לד ויקרא את-שם-המקום ההוא קברות התאוה כי-שם קברו את-העם המתאוים : לה מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר