עמוד:168

וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן : ט וברדת החל על-המחנה לילה ירד המן עליו : י וישמע משה את-העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר-אף יהוה מאד ובעיני משה רע : יא ויאמר משה אל-יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא-מצתי חן בעיניך לשום את-משא כל-העם הזה עלי : יב האנכי הריתי את כל-העם הזה אם-אנכי ילדתיהו כי-תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את-הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו : יג מאין לי בשר לתת לכל-העם הזה כי-יבכו עלי לאמר תנה-לנו בשר ונאכלה : יד לא-אוכל אנכי לבדי לשאת את-כל-העם הזה כי כבד ממני : טו ואם-ככה את-עשה לי הרגני נא הרג אם-מצאתי חן בעיניך ואל-אראה ברעתי : טז ויאמר יהוה אל-משה אספה-לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי-הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל-אהל מועד והתיצבו שם עמך : יז וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מןהרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא-תשא אתה לבדך : יח ואלהעם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כיטוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם : יט לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום : כ עד חדש ימים עד אשר-יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי-מאסתם את-יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים : כא ויאמר משה שש-מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים : כב הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את-כל-דגי הים יאסף להם ומצא להם : כג ויאמר יהוה אל-משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם-לא : כד ויצא משה וידבר אל-העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל : כה וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן-הרוח אשר עליו ויתן עלשבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו : כו וישארו שני-אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה : כז וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה : כח ויען יהושע בן-נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם : כט ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל-עם יהוה נביאים כי-יתן יהוה את-רוחו עליהם : ל ויאסף משה אלהמחנה הוא וזקני ישראל : לא ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן-הים ויחש על-המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על-פני הארץ : לב ויקם העם כלהיום ההוא וכל-הלילה וכל יום המחרת ויאספו את-השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה : לג הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר