עמוד:167

פרק יא א ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער-בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה : ב ויצעק העם אל-משה ויתפלל משה אל-יהוה ותשקע האש : ג ויקרא שםהמקום ההוא תבערה כי-בערה בם אש יהוה : ד והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר : ה זכרנו את-הדגה אשר-נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבחחים ואת-החציר ואת-הבצלים ואת-השומים : ו ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל-המן עינינו : ז והמן כזרע-גד הוא ועינו כעין הבדלח : ח שטו העם ולקטו שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם : יא ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת : יב ויסעו בני-ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן : יג ויסעו בראשנה על-פי יהוה ביד-משה : יד וימע דגל מחנה בני-יהודה בראשנה לצבאתם ועל-צבאו נחשון בן-עמינדב : טו ועל-צבא מחה בני יששכר נתנאל בן-צוער : טז ועל-צבא מחה בני זבולן אליאב בן-חלן : יז והורד המשכן ונסעו בניגרשון ובני מררי נשאי המשכן : יח ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל-צבאו אליצור בןשדיאור : יט ועל-צבא מחה בני שמעון שלמיאל בן-צורישדי : כ ועל-צבא מחה בני-גד אליסף בן-דעואל : כא ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את-המשכן עד-באם : כב ונסע דגל מחנה בני-אפרים לצבאתם ועל-צבאו אלישמע בן-עמיהוד : כג ועל-צבא מחה בני מנשה גמליאל בן-פדהצור : כד ועל-צבא מחה בני בנימן אבידן בן-גדעוני : כה ונסע דגל מחנה בני-דן מאמף לכל-המחנת לצבאתם ועל-צבאו אחיעזר בן-עמישדי : כו ועל-צבא מחה בני אשר פגעיאל בן-עכרן : כז ועל-צבא מחה בני נפתלי אחירע בן-עינן : כח אלה מסעי בני-ישראל לצבאתם וימעו : כט ויאמר משה לחבב בן-רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל-המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי-יהוה דבר-טוב על-ישראל : ל ויאמר אליו לא אלך כי אם-אל-ארצי ואל-מולדתי אלך : לא ויאמר אל-נא תעזב אתנו כי על-כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים : לב והיה כי-תלך עמנו והיה החוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך : לג ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית-יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה : לד וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן-המחנה : לה ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך : לו ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר