עמוד:165

פרק ט א וידבר יהוה אל-משה במדבר-סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר : ב ויעשו בני-ישראל את-הפסח במועדו : ג בארבעה עשר-יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במעדו ככל-חקתיו וככל-משפטיו תעשו אתו : ד וידבר משה אל-בני ישראל לעשת הפסח : ה ויעשו את-הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים צוה יהוה את-משה : ד וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד-ירכה עד-פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את-משה כן עשה את-המנרה : ה וידבר יהוה אל-משה לאמר : ו קח את-הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם : ז וכה-תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חחאת והעבירו תער על-כל-בשרם וכבסו בגדיהם והחהרו : ח ולקחו פר בן-בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר-שני בן-בקר תקח לחחאת : ט והקרבת את-הלוים לפני אהל מועד והקהלת את-כל-עדת בני ישראל : י והקרבת את-הלוים לפני יהוה וסמכו בני-ישראל אתידיהם על-הלוים : יא והניף אהרן את-הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את-עבדת יהוה : יב והלוים יסמכו את-ידיהם על ראש הפרים ועשה את-האחד חחאת ואתהאחד עלה ליהוה לכפר על-הלוים : יג והעמדת את-הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה : יד והבדלת את-הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים : טו ואחרי-כן יבאו הלוים לעבד את-אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה : טז כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל-רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי : יז כי לי כל-בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל-בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי : יח ואקח את-הלוים תחת כל-בכור בבני ישראל : יט ואתנה את-הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את-עבדת בני-ישראל באהל מועד ולכפר על-בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני-ישראל אל-הקדש : כ ויעש משה ואהרן וכל-עדת בני-ישראל ללוים ככל אשר-צוה יהוה את-משה ללוים כן-עשו להם בני ישראל : כא ויתחחאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם : כב ואחריכן באו הלוים לעבד את-עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה אתמשה על-הלוים כן עשו להם : כג וידבר יהוה אל-משה לאמר : כד זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד : כה ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד : כו ושרת את-אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר