עמוד:164

פרק ח א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-אהרן ואמרת אליו בהעלתך את-הנרת אל-מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות : ג ויעש כן אהרן אל-מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר כבש-אחד בן-שנתו לעלה : סד שעיר-עזים אחד לחחאת : סה ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אבידן בן-גדעני : סו ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן-עמישדי : סז קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : סח כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : סט פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : ע שעיר-עזים אחד לחחאת : עא ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן-עמישדי : עב ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן : עג קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : עד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : עה פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : עו שעיר-עזים אחד לחחאת : עז ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן-עכרן : עח ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן-עינן : עט קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : פ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : פא פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : פב שעיר-עזים אחד לחחאת : פג ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחירע בן-עינן : פד זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי-כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה : פה שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע-מאות בשקל הקדש : פו כפות זהב שתים-עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל-זהב הכפות עשרים ומאה : פז כל-הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים-עשר כבשים בנישנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחחאת : פח וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני-שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו : פט ובבא משה אל-אהל מועד לדבר אתו וישמע את-הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על-ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר