עמוד:163

כבש-אחד בן-שנתו לעלה : כח שעיר-עזים אחד לחחאת : כט ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליאב בן-חלן : ל ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור : לא קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : לב כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : לג פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בןשנתו לעלה : לד שעיר-עזים אחד לחחאת : לה ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליצור בן-שדיאור : לו ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורישדי : לז קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : לח כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : לט פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : מ שעיר-עזים אחד לחחאת : מא ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן-צורישדי : מב ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן-דעואל : מג קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : מד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : מה פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : מו שעירעזים אחד לחחאת : מז ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בנישנה חמשה זה קרבן אליסף בן-דעואל : מח ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בןעמיהוד : מט קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : נ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : נא פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : נב שעיר-עזים אחד לחחאת : נג ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן-עמיהוד : נד ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן-פדהצור : נה קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : נו כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : נז פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : נח שעיר-עזים אחד לחחאת : נט ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן-פדהצור : ס ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן-גדעני : סא קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : סב כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : סג פר אחד בן-בקר איל אחד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר