עמוד:162

פרק ז א ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל-כליו ואתהמזבח ואת-כל-כליו וימשחם ויקדש אתם : ב ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המחת הם העמדים על-הפקדים : ג ויביאו את-קרבנם לפני יהוה שש-עגלת צב ושניעשר בקר עגלה על-שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן : ד ויאמר יהוה אל-משה לאמר : ה קח מאתם והיו לעבד את-עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל-הלוים איש כפי עבדתו : ו ויקח משה את-העגלת ואת-הבקר ויתן אותם אל-הלוים : ז את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם : ח ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן : ט ולבני קהת לא נתן כי-עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו : י ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את-קרבנם לפני המזבח : יא ויאמר יהוה אל-משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את-קרבנם לחנכת המזבח : יב ויהי המקריב ביום הראשון את-קרבנו נחשון בן-עמינדב למחה יהודה : יג וקרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : יד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : טו פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : טז שעיר-עזים אחד לחחאת : יז ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נחשון בן-עמינדב : יח ביום השני הקריב נתנאל בן-צוער נשיא יששכר : יט הקרב את-קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : כ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : כא פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה : כב שעיר-עזים אחד לחחאת : כג ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן-צוער : כד ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן : כה קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה : כו כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת : כז פר אחד בן-בקר איל אחד תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו : כב וידבר יהוה אל-משה לאמר : כג דבר אל-אהרן ואל-בניו לאמר כה תברכו את-בני ישראל אמור להם : כד יברכך יהוה וישמרך : כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך : כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום : כז ושמו את-שמי על-בני ישראל ואני אברכם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר