עמוד:158

פרק ד א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר : ב נשא את-ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם : ג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן-חמשים שנה כל-בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד : ד זאת עבדת בני-קהת באהל מועד קדש הקדשים : ה ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכמו-בה את ארן העדת : ו ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד-כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו : ז ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את-הקערת ואת-הכפת ואת-המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה : ח ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכמו אתו במכסה עור תחש ושמו את-בדיו : ט ולקחו בגד תכלת וכמו את-מנרת המאור ואת-נרתיה ואת-מלקחיה ואת-מחתתיה ואת כלכלי שמנה אשר ישרתו-לה בהם : י ונתנו אתה ואת-כל-כליה אל-מכסה עור תחש ונתנו על-המוט : יא ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכמו אתו במכסה עור תחש ושמו אתבדיו : יב ולקחו את-כל-כלי השרת אשר ישרתו-בם בקדש ונתנו אל-בגד תכלת וכמו אותם במכסה עור תחש ונתנו על-המוט : יג ודשנו את-המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן : יד ונתנו עליו את-כל-כליו אשר ישרתו עליו בהם את-המחתת את-המזלגת ואת-היעים ואת-המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו : טו וכלה אהרן-ובניו לכמת אתהקדש ואת-כל-כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי-כן יבאו בני-קהת לשאת ולא-יגעו אלהקדש ומתו אלה משא בני-קהת באהל מועד : טז ופקדת אלעזר בן-אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הממים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל-המשכן וכל-אשר-בו בקדש ובכליו : אני יהוה תחת כל-בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל-בכור בבהמת בני ישראל : מב ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את-כל-בכור בבני ישראל : מג ויהי כל-בכור זכר במספר שמת מבן-חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים : מד וידבר יהוה אל-משה לאמר : מה קח את-הלוים תחת כל-בכור בבני ישראל ואת-בהמת הלוים תחת בהמתם והיו-לי הלוים אני יהוה : מו ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על-הלוים מבכור בני ישראל : מז ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל : מח ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם : מט ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים : נ מאת בכור בני ישראל לקח את-הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש : נא ויתן משה את-כסף הפדים לאהרן ולבניו על-פי יהוה כאשר צוה יהוה את-משה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר