עמוד:157

משמרת כל-העדה לפני אהל מועד לעבד את-עבדת המשכן : ח ושמרו את-כל-כלי אהל מועד ואת-משמרת בני ישראל לעבד את-עבדת המשכן : ט ונתתה את-הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל : י ואת-אהרן ואת-בניו תפקד ושמרו את-כהנתם והזר הקרב יומת : יא וידבר יהוה אל-משה לאמר : יב ואני הנה לקחתי את-הלוים מתוך בני ישראל תחת כל-בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים : יג כי לי כל-בכור ביום הכתי כל-בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל-בכור בישראל מאדם עד-בהמה לי יהיו אני יהוה : יד וידבר יהוה אל-משה במדבר סיני לאמר : טו פקד את-בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל-זכר מבן-חדש ומעלה תפקדם : טז ויפקד אתם משה על-פי יהוה כאשר צוה : יז ויהיו-אלה בני-לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי : יח ואלה שמות בני-גרשון למשפחתם לבני ושמעי : יט ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל : כ ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם : כא לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני : כב פקדיהם במספר כל-זכר מבן-חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות : כג משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה : כד ונשיא בית-אב לגרשני אליסף בן-לאל : כה ומשמרת בני-גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד : כו וקלעי החצר ואת-מסך פתח החצר אשר על-המשכן ועלהמזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו : כז ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי : כח במספר כל-זכר מבןחדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש : כט משפחת בני-קהת יחנו על ירך המשכן תימנה : ל ונשיא בית-אב למשפחת הקהתי אליצפן בן-עזיאל : לא ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו : לב ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן-אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש : לג למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי : לד ופקדיהם במספר כל-זכר מבן-חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים : לה ונשיא בית-אב למשפחת מררי צוריאל בן-אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה : לו ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל-כליו וכל עבדתו : לז ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם : לח והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל-מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת : לט כל-פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על-פי יהוה למשפחתם כל-זכר מבן-חדש ומעלה שנים ועשרים אלף : מ ויאמר יהוה אל-משה פקד כלבכר זכר לבני ישראל מבן-חדש ומעלה ושא את מספר שמתם : מא ולקחת את-הלוים לי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר